Beter laat dan nooit!

Gerry Velema
folder_openGeloof
visibility0 share0
24 Nov 2017

Artikel is nog in ontwikkeling.


Ze moeten in Israël hebben gedacht: beter laat dan nooit! 

President Rivlin was zeer verheugd over de invoering van de nieuwe bankbiljetten en zei: 'Vanaf nu en voor het eerst is er gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de bankbiljetten van Israël.' Ook de presidente van de Israëlische Centrale Bank, Karnit Flug, was aanwezig op de persconferentie, en het is misschien geen toeval dat de bankbiljetten met de twee vrouwelijke dichters onder haar leiding werden ontworpen.

De nieuwe bankbiljetten zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar hebben ook een geavanceerde bescherming tegen pogingen tot namaak. Ze zijn ook iets verschillend van grootte en maken het voor blinden gemakkelijker om ze te herkennen. Het hele artikel lezen in Israel Today: klik hier... 

Verandering van inzicht en hart

Beter laat dan nooit, dat zouden wij ook kunnen denken, wij vrouwen die al zo lang wachten dat er binnen het lichaam van Christus iets verandert ten gunste van ons als vrouwen. Steeds helderder wordt de roep van het verlangen van vrouwen een betere en evenwichtiger verdeling van taken en ambten over bekwame mannen en vrouwen in het Koninkrijk van God te maken en dus ook in onze plaatselijke gemeenten. 

Niet langer bekwame vrouwen geduld vragen omdat de tijd zogenaamd nog niet rijp zou zijn. Als het nu nog niet rijp is, zou het dan kunnen gaan omdat we te maken hebben met een vijand van de vrouw die harten aanzet tot koppigheid en vasthoudendheid om onevenwichtige verhoudingen en structuren tussen mennen en vrouwen - waarvoor Jezus zijn leven heeft gegeven, nooit zullen willen opgeven. Dat is hun zonde en zonde gaat nooit vanzelf voorbij.

Maar de leiders van onze kerken en gemeenten, zij zijn de boodschappers die het Heil en Gods Waarheid moeten verkondigen en mensen leren wat het werk van Jezus heeft betekent in die ultieme man / vrouw verhouding. Door Jezus door enkel Hem alleen, is het grote verschil met de wereldse opvattingen begonnen. Nog even en ook ik zou huilend kunnen zeggen, zoals Jeremia in zijn dagen: mijn hoop is vervlogen, getroffen ben ik door de wond van mijn volk, het lijkt een ongeneeslijke wond. En toch is een helend woord in ons midden, maar waar zijn de heelmesters? Waarom geneest het volk dan niet... Waarom blijft alles het bij het oude en vernieuwd de gemeente van Christus zich niet of nauwelijks?  

Mannen zijn en blijven nodig! 

Ruimte voor vrouwen is geen verdringen van mannen. Dat zou geen genezing zijn, geen vooruitgang. Als het gevolg zou zijn dat waar nu mannen staan vrouwen komen te staan en Genezing grijpt terug naar het oorspronkelijke geheel. De mens is naar Gods Evenbeeld (ONS) geschapen in mannelijk ene vrouwelijk. God schiep geen hiërarchie, want in Gods drie-eenheid is evenmin hiërarchie. Liefde heeft geen hiërarchie nodig. Onderwerping is niet Gods motief, maar samenwerking en samenhang wel. Ook in de drie-eenheid zie je dit terug: jouw deel vult mij aan, dank je wel daarvoor! Ik kan weinig tot niets beginnen zonder jou. Jezus is vol van Gods Geest, Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wij zijn één in Wezen, zegt Jezus en dat is 'ONS', naar wie de mens is gemaakt. 

Dus als we pleiten voor een evenwichtiger verdeling van de taken over mannen en vrouwen, zou dat mogen gebeuren op grond van het diepe verlangen van God, dat wij -gevoegd tot één geheel - nu ook als één geheel gaan optrekken en handelen.

Wat zou het effect zijn in de hemel, in de onzichtbare wereld, en op aarde als gelijkwaardigheid ingezet wordt bij alle dienstbetoon in Gods koninkrijk. Een fundamentele vernieuwing van christelijk denken over man en vrouw. Wat zien dan al die mannen en vrouwen die we willen bereiken met het Woord en de lering van God, in het voorbeeld dat de leiders hen voorhouden? Als op het podium en dwars door alle overleg verbanden binnen kerk en gemeente manen en vrouwen samen op gaan trekken. Als publiekelijk zichtbaar voor iedereen er een goed voorbeeld gezien wordt van evenwichtig leiderschap van mannen en vrouwen. Wat zou dat lieve mensen doen met al die Zo gaan we met elkaar om, zo waarderen we elkaar en onze eigen unieke man en vrouw zijn in Jezus Christus. We zijn er voor elkaar! 


Vrouwen willen juist een betere  samenwerking van mannen en vrouwen binnen alle taakgebieden in Gods Koninkrijk. Daarbij waarschuw ik er voor dat als juist deze samenwerking niet gaat volgen op de vrijmaking van de vrouw, we uiteindelijk maar weinig verder komen. Als we gaan voor meer gelijkwaardigheid in de praktijk van dit begrip, dan moet dit vastliggen in de wens en overtuiging dat samenwerken ons uiteindelijk verder brengt dan dat alleen mannen of alleen vrouwen leidinggeven en woord verkondigen. Vruchtbaarheid bij mensen is hierin een mooie voorbeeld waartoe alleen de ultieme samenwerking van man en vrouw, hierbij, beloond wordt met vruchtbaarheid. Niet iets anders, ook niet 10 mannen in een broederrraad.

De geest van de apartheid (zoals in Amerika) genas niet toen scholen en universiteiten hun poorten openden voor de gekleurde medeburgers. Waarom genas het het niet, omdat die boze geest van vijandschap niet in de harten van de mensen overwonnen is. Tot op de dag van vandaag zien we hoe diep de apartheid gehuisvest is in de ziel van blank en zwart. In Christus zou dit kwaad volkomen geëlimineerd moeten worden!

Als we nadenken over de man / vrouw verhouding, dan is niet de kansel het doel van gelijkwaardigheid, maar het hart en denken van mannen en vrouwen over dit onderwerp. Er zal van binnen iets moeten veranderen, opdat de praktijk veranderd omdat we het graag willen!

Israël heeft dus vrouwen op gelijkwaardige wijze 'ge-eerd' door hun beeltenis op de valuta te zetten. Het is een stap voorwaarts op weg naar gelijkwaardigheid van Israëls zonen en dochters! Een voorbeeld uit het Oude Testament zijn die dochters van Zelafead, die na het sterven van hun vader,  en volkomen over het hoofd gezien door hun ooms - hun erfrecht kwamen zoeken bij God. Ze kwamen met ze vijven aankloppen bij zo'n "raadsvergadering met alleen mannen"!

Mozes besloot de zaak voor te leggen aan God en God dacht anders: geef die dochters hun erfrecht! Dat betekende in de praktijk dat midden tussen al die mannelijke leiders in Israël er ook ineens ene stukje grond was, erfgrond, dat bestuurd werd door deze vrouwen! Ze stonden niet onder voogdij van een oom of een verre familielid. Het waren vijf vrije vrouwen en vanaf deze dag moest er dus met hen rekening gehouden worden en overlegd, zoals met mannelijke leiders. Erfrecht! Het meedoen in de kerk, in Gods Koninkrijk, het delen in bedieningen, het ontvangen van bekwaamheid door de Heilige Geest, is onze erfenis. Vrouwen zijn net als mannen in Christus vrijgekocht om erfgenamen te worden, mondige vrije erfgenamen! Het hart van de man moet open komen voor de bediening van de vrouw. De 'abrahammen' van vandaag mogen horen dat God hen verteld: luister nu ook eens naar jou hedendaagse Sarah. Ze heeft je iets belangrijks te vertellen. 

De wens om vrouwen haar plek te gunnen naast de man, is voor mij even groot als de wens dat we samen onze erfland innemen en het samen gaan dragen en bewerken. Want ik vrees dat als het hart niet verandert, vrouwen wel hun ruimte zullen vinden, maar mannen zich vervolgens gaan terugtrekken. Deze ontwikkeling zie je helaas in sommige kerken al plaatsvinden: Vrouwen komen op hun bestemming aan en mannen trekken zich vervolgens uit het kerkelijk leven terug, zodat de kerk een vrouwenbolwerk wordt. En vrouwenvoetbal is lang niet interessant als mannenvoetbal in de ogen van mannen. Wat een teken aan de wand als een vergadering van broeders in gezag degradeert zodra er vrouwen aan gaan deelnemen. Dan zie je pas echt het ware gezicht van de vijand van de vrouw! 

Het verkeerde begin van het lezen...

Zelf beluisteren: fragment in het laatste gedeelte van deze: klik hier 

In een radio-gesprek van Yvonne Sprunken met mr. Lineke Blijdorp, vertelde de auteur iets over haar boek 'Deborah'.  Lineke wilde een pleidooi te houden voor meer gelijkwaardigheid van man en vrouw in Gods Koninkrijk. Maar in het gesprek kwamen bijna meteen ook de teksten van Paulus . Yvonne las ze uitgebreid voor en daarna kreeg Lineke de vraag voorgeschoteld hoe het dan met deze teksten zat. 

Deze gang van zaken typeert de ongelukkige manier waarop onze zoektocht naar de waarheid omtrent de man/vrouw relatie in Christus, zo spaak loopt elke keer. Daarom duurt het ook zo ongelooflijk lang om ook maar iets verder  te komen. Elke poging wordt gesmoord in de woorden van Paulus. Zwijgteksten en het begrip menselijke begrip /aanname 'hebben zich zo vastgehecht in de ziel van christelijke mannen en vrouwen, dat we bijna niet meer anders kunnen denken. Maar vernieuwing van denken is wel dringend nodig!

We beginnen op een verkeerde plek in Gods Woord te lezen. Ons traditionele houvast zijn nu woorden die zoveel vragen oproepen, omdat ze echt met allerlei context in tegenspraak staan. Zelfs de meest fundamentele christenen onder ons, kunnen zich niet voor 100% onderwerpen aan dit woord. Waar vrouwen veel zwijgen vind je amper profetessen, waar vrouwen niet mogen preken, staan ze wel aanbidding te leiden. Ik ken geen gemeente waar de vrouw een absoluut zwijgen ondergaat zodra ze in de kerk is. Als Paulus zegt dat vrouwen moeten zwijgen, zoals de wet zegt, wordt de vraag opgeworpen waar deze wet dan staat in de Torah? Er is niet een dergelijke wet van God uitgevaardigd, dus waar heeft Paulus het over? 

Met grote willekeur wordt nu betekenis gegeven aan wat deze woorden voor vrouwen moeten betekenen en dat maakt het hele verhaal rond de zwijgteksten zwak. Er is geen goede reden te vinden waarom God zou hebben gezegd dat de vrouw van mindere kwaliteit is dan de man, minder bruikbaar in zijn koninkrijk. Het spreken van God over man en vrouw komt tot heel andere conclusies. Als je begint bij Yaweh zelf, de schepping van mensen, de wording van man en vrouw, de zonde en de verlossing in Jezus, de doop met de heilige Geest, dan vind je dat man en vrouw volkomen samen optrekken in dit alles. Je kunt bij Paulus beginnen, maar beter is het om  bij het spreken en handelen van onze drie-enige God met de man en de vrouw te beginnen. Als hierbij klip en klaar onderscheid wordt gemaakt tussen man en vrouw, is het helemaal logisch dat Paulus daar op voort borduurt. Maar als daar geen sprake is van enig relevant onderscheid, dan zouden we toch ons moeten afvragen: wat bedoelt Paulus dan? Want het woord van Paulus mag nooit die van God tegenspreken of overstijgen. De kans is zeer aannemelijk dat Paulus voor het karretje wordt gespannen van de boze, de vijand van de vrouw. Laat deze ontmaskerd worden en laten wij, mannen en vrouwen over deze vijand eindelijk zegevieren, omdat Gods koninkrijk voortgang hebbe! 

Dit artikel wordt de komende dagen aangevuld... wordt vervolgd.


 


Bekijk ook eens een bemoediging

Houd je ogen op de Weg
10-03-2017 visibility1250 share110
Wie geloof jij liever?
07-08-2015 visibility1101 share0
Biddende grootouders!
11-07-2014 visibility117 share0
Naar huis!
27-06-2014 visibility1396 share3
foto Kaartenset Mix

€ 2,00

Kaartenset Mix
Kaartenset

Kaartenset Mix

Wij bidden voor elkaar

18 Jan 2019

Wij zoeken bidders die thuis mee willen bidden voor specifieke en persoonlijke noden van mensen die bij ons aankloppen.