Privacy verklaring
Stichting Bemoedigingssite (ANBI) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de nieuwe wetgeving die per 25 mei 2018 in werking is getreden. Hiermee worden persoonsgegevens van onze abonnees en andere gebruikers van de Bemoedigingssite beschermd. Deze wet heet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stichting Bemoedigingssite is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens en het transparant zijn van hoe wij met de verwerking van persoonsgegevens omgaan. Dat hebben we neergelegd in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

www.bemoedigingssite.nlStichting BemoedigingssiteDe Zulthe 19301AV Roden 038 7440311 (inspreken) 

Gerry Velema is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Bemoedigingssite. Bereikbaar via info@bemoedigingssite.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting bemoedigingssite verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van de website of onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, om zo gebruik te maken van onze dienstverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, afhankelijk van welke dienst u gebruikt:

 • Voor- achternaam. 
 • Geslacht. 
 • Geboortedatum. 
 • Adresgegevens. 
 • Telefoonnummer. 
 • E-mailadres. 
 • IP adres. 
 • Locatie. 
 • Internetbrowser en apparaat type. 
 • Bankrekeningnummer.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Bemoedigingssite verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te informeren over onze dienstverlening. 
 • Het verzenden van de weekelijkse nieuwsbrief. 
 • Het versturen van ecards. 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
 • Het verwerken van donaties en betalingen. 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

De wettelijke grondslagen op basis waarvan de gegevens worden verwerkt zijn

 • Met toestemming van de betrokken persoon. 
 • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met u. 
 • Noodzakelijk voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 • Gerechtvaardig belang, namelijk u te informeren over onze dienstverlening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@bemoedigingssite.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Bemoedigingssite bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gevevens Bewaartermijn Reden
Statistische gegevens websitebezoek 26 maanden Analyse van het websitebezoek en het verbeteren van onze dienstverlening
E-mailadres  Voor de duur van de inschrijving in de nieuwsbrief + 30 dagen  Voor het versturen van de nieuwsbrief
E-mailadres 30 dagen Het versturen van een Ecard
Personalia en bankgegevens Wettelijke termijn Voor het verwerken donaties
Personalia, adres en bankgegevens  Wettelijke termijn  Verwerken bestellingen in de webshop
Personalia, adres en bankgegevens 1 jaar na afloop van de activiteit  Deelname aan activiteiten van Stichting Bemoedigingssite zoals het nabijwekeend

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Bemoedigingssite verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Bemoedigingssite blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens Partij  Reden
Statistische gegevens websitebezoek Digital Ocean  Hosting van de website
Statistische gegevens webbezoek Google Analytics Analyse van website bezoek
Statistische gegevens webbezoek Vimeo Gebruik van de Vimeo Player
Email Zoho Ontvangen en versturen van de email
Emailadres Mailgun Versturen van mailings
Peronalia en bankgegevens Mollie Het verwerken van betalingen
Alle  Co[de]Pilot  Onderhoud van de IT systemen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Bemoedigingssite gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Laravel CMS XSRF-Token Technisch beveiligings cookie 2 uur
Laravel CMS laravel_session Laravel CMS laravel_session Technisch cookie nodig voor de werking van de website 2 uur
Google Analytics _ga Analytisch cookie die website bezoek meet 2 jaar
Google Analytics _gat_gtag_[account_id] Analytisch cookie met ons account id  10 min
Google Analytics _gid Analystisch cookie die de duur van de sessie meet  24 uur
Vimeo vuid Analytisch cookie de het gebruik van de video's meet 2 jaar
 Vimeo  player Technische cookie voor het opslaan van de voorkeuren van de vimeo player    1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Bemoedigingssite en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bemoedigingssite.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Bemoedigingssite wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens: 

Wij verzamelen alleen die gegevens die relevant voor ons zijn, omdat een dienst of een product aan jou te kunnen leveren. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt uit commerciële belangen. Wij zijn een ANBI geregistreerde Stichting, zonder enig winstoogmerk. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Bemoedigingssite neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bemoedigingssite.nl

AVG en ons privacy protocol

Stichting Bemoedigingssite heeft altijd de regie van het gebruik van onze diensten volledig in de hand van de gebruiker gelegd en dat willen we graag zo continueren. We scherpen onze omgangsregels aan, ten behoeve de AVG. 

De informatie op deze pagina zal nog kunnen fluctueren, nu de ACG in werking is getreden. Voor aanpassing en eventuele bijstellingen in ons privacy beleid, zullen we update geven aan deze pagina. 

Versie 1.0   25 mei 2018  

versie 1.1    29 okt. 2021